STATUTUL
COLEGIULUI  CONSILIERILOR  JURIDICI PRAHOVA

CAPITOLUL I
CONSTITUIRE, DENUMIRE, FORMA JURIDICA, DURATA, SEDIU

ART.1 COLEGIUL CONSILIERILOR JURIDICI PRAHOVA este o asociatie profesionala constituita din toti consilierii juridici din judetul Prahova, semnatari ai Actului Constitutiv si a prezentului Statut, si are sediul in Ploiesti str. CUZA VODA nr. 8, judetul Prahova.
Sediul COLEGIULUI va putea fi mutat oricand la alta adresa prin Hotararea CONSILIULUI COLEGIULUI.
ART.2 Asociatia profesionala COLEGIUL CONSILIERILOR JURIDICI PRAHOVA se infiinteaza in temeiul art. 5 si art. 25 din Legea nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic, conform prevederilor O.G. nr. 26/31.01.2000 cu privire la asociatii si fundatii si prevederilor art. 9, 40, 41 si 45 din Constitutia Romaniei.
ART.3 COLEGIUL CONSILIERILOR JURIDICI PRAHOVA este persoana juridical de interes general, are patrimoniu si buget propriu.
COLEGIUL CONSILIERILOR JURIDICI PRAHOVA se infiinteaza prin libera exprimare a vointei de asociere a consilierilor juridici fondatori, fiind organizatia profesionala judeteana care reprezinta interesele tuturor consilierilor juridici din judetul Prahova care vor adera ulterior ca membri.
ART.4 COLEGIUL CONSILIERILOR JURIDICI PRAHOVA se infiinteaza pentru o durata nelimitata de timp.

CAPITOLUL II
SCOPUL INFIINTARII SI OBIECTIVUL COLEGIULUI CONSILIERILOR JURIDICI PRAHOVA

Art.5 Scopul COLEGIULUI CONSILIERILOR JURIDICI PRAHOVA este nelucrativ si nepatrimonial, fiind de interes general, datorita semnificatiei si importantei sociale a profesiei de consilier juridic.
ART.6 Scopul COLEGIULUI CONSILIERILOR JURIDICI PRAHOVA consta in asigurarea orgaizarii si exercitarii unitare in judetul Prahova a profesiei de consilier juridic.
ART.7 Scopul COLEGIULUI CONSILIERILOR JURIDICI PRAHOVA consta in protejarea si promovarea drepturilor membrilor sai, licentiati in stiinte juridice, privind exercitiul unitar al profesiei de consilier juridic, pentru asigurarea protectiei si promovarii libertatilor drepturilor si intereselor legitime ale persoanelor juridice, ale autoritatilor si institutiilor publice, precum si ale persoanelor fizice in relatia lor cu institutiile de justitie si contribuirea efectiva la consolidarea statului de drept.
ART.8 In vederea realizarii scopurilor propuse COLEGIUL CONSILIERILOR JURIDICI PRAHOVA are drept obiectiv esential asocierea consilierilor juridici intr-o structura unitara profesionala la nivel judetean, precum si adoptarea in cadrul Congresului Colegiilor Consilierilor Juridici a Statutului profesiei de consilier juridic in baza prevederilor art.9, 37, 38 si 411 din Constitutia Romaniei si publicarea acestuia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

CAPITOLUL III
MEMBRII COLEGIULUI CONSILIERILOR JURIDICI PRAHOVA

ART.9 Membru al Asociatiei profesionale COLEGIUL CONSILIERILOR JURIDICI PRAHOVA poate fi orice consilier juridic din judetul Prahova ce va adera la prezentul Statut si care indeplineste urmatoarele conditii legale:
a) este cetatean roman, domiciliat in Romania, are exercitiul drepturilor civile si politice si nu exercita o profesie autorizata sau salarizata intr-o alta tara;
b) este licentiat al unei facultati de drept sau doctor in drept;
c) nu se gaseste in vreunul din urmatoarele cazuri de nedemnitate:
– cel condamnat definitiv prin hotarare judecatoreasca la pedeapsa cu inchisoare pentru savarsirea unei infractiuni intentionate, de natura sa aduca atingere prestigiului profesiei;
– cel care a savarsit abuzuri prin care au fost incalcate drepturi si libertati fundamentale ale omului, stabilite prin hotarare judecatoreasca;
– cel caruia i s-a aplicat pedeapsa interdictiei de a exercita profesia, pe durata stabilita prin hotarare judecatoreasca sau disciplinara;
– falitul fraudulos, chiar reabilitat.
Calitatea de asociat al asociatiei profesionale COLEGIUL CONSILIERILOR JURIDICI PRAHOVA este personala si inalienabila, ea nu poate trece la succesori si se dovedeste numai cu Legitimația de consilier juridic emisa de acest colegiu si vizata semestrial de catre decanul COLEGIULUI.
Asociatul are dreptul de a iesi oricand din asociatie pe baza unei cereri scrise adresata conducerii COLEGIULUI.
Asociatul care se retrage sau este exclus din asociatie nu are nici un drept asupra patimoniului asociatiei, cu exceptia drepturilor sale personale nepatrimoniale (ex. dreptul de autor, etc.)
Asociatul isi poate suspenda calitatea de membru al asociatiei in conditiile prevazute de Statutul profesiei de consilier juridic.
Asociatul poate fi suspendat sau exclus din asociatie in conditiile incalcarii prezentului statut.
Membrii colegiului au urmatoarele drepturi:
a) de a ocupa functii in conducerea asociatiei, dupa o perioada de 2 ani de zile, calculate de la data inscrierii sale in asociatie, in conditiile de vechime stabilite de Statutul profesiei de consilier juridic;
b) de a avea drept de vot in adunarea generala.
Membrii colegiului au urmatoarele obligatii:
a) de a participa la constituirea fondului social al Colegiului cu suma de 100.000 lei si de a contribui la constituirea fondului social al U.C.C.J.R., in termenul de subscriere si varsare de maxim 60 de zile de la infiintarea asociatiei;
b) sa participe activ la atingerea scopului si realizarea obiectului de activitate al asociatiei;
c) sa impulsioneze si sa depisteze noi forme de exercitare, protejare si promovare a profesiei de consilier juridic;
d) sa achite cotizatiile lunare si alte taxe profesionale stabilite de Consiliul Colegiului;
e) sa respecte toate obligatiile care incumba tuturor membrilor asociatiei, conform Statutului profesiei de consilier juridic;
f) sa participle la adunarile generale si la toate activitatile initiate de asociatie, lipsa nemotivata constituind abatere disciplinara;
g) sa-si ridice permanent nivelul de pregatire profesionala si sa adopte o conduita ireprosabila in toate imprejurarile cand isi exercita profesia;
h) sa fie fidel asociatiei, sa apere permanent prestigiul acesteia, sa sesizeze de indata conducerea asociatiei cu privire la orice situatii de natura sa aduca atingere si/sau sa produca prejudicii directe sau indirecte asociatiei;
i) sa respecte hotararile Adunarii Generale si ale Consiliului Colegiului;

CAPITOLUL IV
CONDUCEREA COLEGIULUI CONSILIERILOR JURIDICI PRAHOVA

ART.10 Organele de conducere ale asociatiei profesionale COLEGIUL CONSILIERILOR JURIDICI PRAHOVA sunt:
a) Adunarea Generala;
b) Consiliul Colegiului;
c) Decanul;
d) Prodecanul;
ART.11 Adunarea Generala
Adunarea Generala este organul suprem de decizie al Asociatiei profesionale a COLEGIULUI CONSILIERILOR JURIDICI PRAHOVA si se compune initial din membrii comitetului de initiativa si toti asociatii fondatori ale caror nume si adrese sunt enumerate in actul constitutiv al asociatiei.
Din randul acestora la prima intrunire – denumita Adunarea Constitutiva a persoanei juridice de drept privat Asociatia profesionala a COLEGIULUI CONSILIERILOR JURIDICI PRAHOVA pot fi alese organele de conducere ale asociatiei, pentru o perioada de 3 ani de zile.
Organele de conducere, astfel alese, pot fi realese in aceleasi functii sau in alte functii de conducere de catre Adunarea generala.
Alegerea organelor de conducere ale asociatiei se face prin vot deschis.
Adunarea genelara se intruneste in sedinte ordinare anuale si in sedinte extraordinare, ori de cate ori este necesar.
Adunarea generala ordinara va fi convocata de decanul Colegiului sau in imposibilitatea acestui de consiliul colegiului sau de catre 1/3 din membrii fondatori ai asociatiei.
Prima Adunare generala intrunita dupa constituirea legala a Asociatiei profesionale COLEGIUL CONSILIERILOR JURIDICI PRAHOVA va decide completarea conducerii asociatiei, in conditiile in care acest lucru este necesar.
ART.12 Adunarea generala este formata din toti consilierii juridici inscrisi in tabloul colegiului cu drept de exercitare a activitatilor profesionale.
Adunarea generala are urmatoarele competente:
a) stabileste masuri pentru exercitarea activitatilor profesionale in colegiul respectiv in limitele prezentului statut, a Statutului profesiei de consilier juridic si a regulamentelor corpului profesional;
b) alege si revoca decanul, prodecanul, membrii consiliului, membrii comisiei de cenzori si pe cei ai comisiei de disciplina. Decanul este ales pentru o perioada de 3 ani si poate fi reales. Decanul si prodecanul se aleg dintre consilierii juridici cu o vechime de minim 3 ani in activitati juridice;
c) alege delegatii colegiului la Congresul Colegiilor Consilierilor Juridici din Romania;
d) aproba proiectul de buget al colegiului si da descarcare consiliului, cu privire la activitatea si gestiunea sa;
e) desemneaza anual consilierii juridici in comisiile de examinare pentru definitivat;
f) indeplineste orice alte atributiuni prevazute in Statutul colegiului si Statutul profesiei de consilier juridic;
g) hotaraste asupra fuziunii cu alte organizatii profesionale ce exercita activitati profesionale de consultanta, asistenta si reprezentare juridica.
ART.13 Adunarea generala ordinara se intruneste anual in primul trimestru, la convocarea decanului, a consiliului colegiului sau a 1/3 a membrilor fondatori.
Convocarea se face prin afisare la sediul colegiului si a tuturor instantelor judecatoresti din judet, precum si prin publicare intr-un ziar local cu cel putin 15 zile inainte de data stabilita.
ART.14 Sedintele adunarilor generale sunt conduse de decan impreuna cu 3 membri alesi prin vot deschis de cei prezenti, din care unul va fi desemnat secretar al adunarii generale.
In caz de revocare al decanului ori a membrilor consiliului, nici unul dintre acestia nu va face parte din prezidiul adunarii, iar sedinta va fi condusa de cel mai in varsta membru prezent.
ART.15 Adunarea generala este legal constituita cu participarea majoritatii membrilor sai.
In cazul in care numarul legal nu este intrunit, prezidiul adunarii generale, de fata cu cei prezenti, stabileste a doua adunare generala in termen de cel mult 15 zile.
Consiliul colegiului are obligatia sa indeplineasca procedura convocarii cu cel putin 7 zile inainte de data fixata.
Adunarea generala convocata in aceste conditii este legal constituita cu participarea a cel putin 1/3 din numarul total al membrilor sai.
In toate cazurile, hotararile se iau cu votul majoritatii membrilor prezenti.
Hotararile luate in adunarea generala in conditiile prezentului statut sunt obligatorii chiar si pentru asociatii care nu au luat parte la adunarea generala sau au votat impotriva, acestia neputand contesta valabilitatea hotararilor astfel adoptate.
ART.16 Consiliul Colegiului este format din 5 pana la 9 membri alesi pe o perioada de 3 ani, putand fi realesi. Decanul si prodecanul se includ in acest numar.
Consiliul Colegiului are urmatoarele competente:
a) adopta masuri pentru aplicarea si respectarea prevederilor prezentului statut, a Statutului profesiei de consilier juridic si regulamentelor corpului profesional de catre toti membrii colegiului;
b) aduce la indeplinire hotararile Consiliului U.C.C.J.R. si ale celorlalte organe de conducere centrale, precum si ale Adunarii generale a Colegiului;
c) intocmeste, modifica si da publicitatii tabloul anual al consilierilor juridici, comunicandu-l celor in drept, impreuna cu modificarile intervenite in cursul anului;
d) verifica si constata indeplinirea conditiilor legale ale cererilor de inscriere in colegiu;
e) avizeaza cererile de reducere a taxelor de inscriere in colegiu;
f) decide asupra ridicarii starii de incompatibilitate;
g) ia act de cererile de transfer sau de detasare in cadrul colegiului;
h) verifica indeplinirea conditiilor prevazute in prezentul Statut, in Statutul profesiei de consilier juridic si in regulamentele corpului profesional cu privire la exercitarea activitatilor profesionale, organizeaza si tine evidenta acestora, stabileste si urmareste incasarea taxelor si cotizatiilor profesionale;
i) organizeaza cercurile de studii si editeaza publicatiile colegiului;
j) organizeaza concursurile pentru ocuparea posturilor vacante de consilier juridic la cererea persoanelor juridice interesate;
k) suspenda din exercitarea activitatilor profesionale pe durata neplatii taxelor pe consilerul juridic care nu plateste taxele si contributiile prevazute in regulamentele corpului profesional timp de 6 luni de la scadenta acestora, daca i s-a dat avertisment pentru neplata acestora si nu s-a conformat;
l) supune aprobarii Adunarii generale cotele de contributie ale consilierilor juridici la bugetul colegiului si la bugetul U.C.C.J.R.;
m) accepta donatiile si legatele facute colegiului;
n) aproba statul de functii si angajeaza personalul colegiului;
o) intocmeste proiectul de buget si administreaza patrimonial colegiului;
p) prezinta anual adunarii generale, spre aprobare, raportul sau de activitate si de gestiune;
r) stabileste eventualele remuneratii pentru diferite activitati desfasurate.
ART.17 Consiliul Colegiului lucreaza legal in prezenta a 2/3 din prezenta membrilor sai si ia hotarari valabile cu votul majoritatii membrilor prezenti.
ART.18 Decanul Colegiului
Decanul colegiului are urmatoarele competente:
a) reprezinta colegiul in raporturile acestuia cu persoanele fizice si juridice din tara si strainatate precum si in raporturile acestuia cu institutiile si autoritatile publice si alte organizatii profesionale;
b) convoaca si prezideaza sedintele consiliului colegiului;
c) exercita caile de atac impotriva hotararilor comisiei de disciplina si impotriva hotararilor consiliului colegiului pentru care sunt prevazute cai de atac in Statutul profesiei de consilier juridic;
d) ordonanteaza cheltuielile colegiului;
e) ia masuri pentru conducerea colegiului care nu sunt de competenta adunarii generale sau a consiliului colegiului;
Asociatul nemultumit de deciziile decanului le poate ataca la consiliul colegiului, iar ale acestuia la Adunarea generala a asociatiei.
ART.19 Prodecanul Colegiului
Prodecanul este inlocuitorul de drept al decanului. Daca decanul si prodecanul sunt in imposibilitate temporara de a-si exercita functiile, consiliul colegiului poate delega un consilier pentru a indeplini partial sau in totalitate atributiile decanului.

ART.20 Secretarul Colegiului
Secretarul asigura supravegherea si indrumarea curenta a personalului angajat al colegiului si efectueaza toate actele si operatiunile curente necesare desfasurarii in bune conditii a activitatii asociatiei.
Secretarul asigura organizarea si functionarea Biroului de Coordonare a Stagiului profesional infiintat in cadrul colegiului.
Acesta contrasemneaza toate actele emise de catre consiliul colegiului, decan sau prodecan.
Secretarul Colegiului poate fi ales, dupa constituirea asociatiei, dintre membrii asociatiei cu o vechime de minim 5 ani in activitati juridice sau asimilate.
ART.21 Secretarul este si trezorier asigurand evidenta curenta si zilnica a incasarilor taxelor si cotizatiilor profesionale ale membrilor asociatiei, efectuand toate operatiunile financiar-bancare de incasari si plati in numele si in contul asociatiei si va fi ales de Adunarea generala a asociatiei.
In exercitarea acestor atributii, acesta are specimen de semnatura bancara.

CAPITOLUL V
PATRIMONIUL COLEGIULUI CONSILIERILOR JURIDICI PRAHOVA

ART.22 COLEGIUL CONSILIERILOR JURIDICI PRAHOVA are patrimoniu si buget propriu.
La infiintare fondul social al COLEGIULUI va fi de minim 5.000.000 lei.
ART.23 Contributia ulterioara a consilierilor juridici la realizarea bugetului Colegiului si a U.C.C.J.R. se va stabili de Adunarea generala a asociatilor si Consiliul U.C.C.J.R. in prima sedinta.
ART.24 Patrimoniul COLEGIULUI CONSILIERILOR JURIDICI PRAHOVA se va intregi cu sume provenite din donatii, subventii, sponsorizari si bunuri de la persoane fizice, asociatii sau alte persoane juridice din tara si din strainatate.
ART.25 Sursele financiare al Colegiului vor fi folosite exclusiv pentru desfasurarea obiectului de activitate si atingerea scopului Colegiului si a U.C.C.J.R., pentru cheltuieli de functionare, chirii, acoperirea cheltuielilor pentru realizarea bazei tehnico-materiala de specialitate, pentru cheltuieli cu abonamente la publicatii de specialitate, pentru editarea si tiparirea publicatiilor de specialitate in colaborare si sub egida Uniunii Juristilor din Romania, cat si pentru organizarea simpozioanelor sau sesiunilor stiintifice sau profesionale.

CAPITOLUL VI
EXERCITAREA PROFESIEI DE CONSILIER JURIDIC IN CADRUL COLEGIULUI CONSILIERILOR JURIDICI PRAHOVA

ART.26 Organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic in cadrul asociatiei profesionale se realizeaza in temeiul Legii nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic si conform Statutului profesiei de consilier juridic adoptat de Congresul Colegiilor Consilierilor Juridici din Romania.
ART.27 In toate situatiile de exercitare a profesiei in cadrul asociatiei profesionale COLEGIUL CONSILIERILOR JURIDICI PRAHOVA, consiliul colegiului va emite decizie de primire in profesie si inscriere in tabloul Colegiului si va preda consilierului juridic Cartea de identitate de consilier juridic.
ART.28 Incetarea si suspendarea calitatii de consilier juridic cat si aplicarea sanctiunilor disciplinare celor in cauza va avea loc in conditiile si in situatiile stabilite de prezentul statut si Statutul profesiei de consilier juridic.

CAPITOLUL VII
CENZORUL SI COMISIA DE DISCIPLINA A COLEGIULUI CONSILIERILOR JURIDICI PRAHOVA

ART.29 Cenzorul asociatiei profesionale COLEGIUL CONSILIERILOR JURIDICI PRAHOVA este ales de catre Adunarea generala si are obligatia verificarii trimestriale a activitatilor economico-financiare ale asociatiei si dispunerii masurilor necesare bunei administrari a patrimoniului asociatiei.
ART.30 Cenzorul isi desfasoara activitatea in conditiile legii.
ART.31 Comisia de disciplina a asociatiei profesionale COLEGIUL CONSILIERILOR JURIDICI PRAHOVA se va compune din 5 membri alesi de catre Adunarea generala, dintre consilierii juridici cu o activitate de peste 10 ani.
ART.32 Comisia de disciplina analizeaza abaterile de la statutul asociatiei savarsite de membrii asociatiei si propune Consiliului colegiului luarea de masuri dupa caz.
ART.33 Comisia de disciplina functioneaza in baza prezentului statut.

CAPITOLUL VIII
DIZOLVAREA, LICHIDAREA SI DISTRIBUIREA PATRIMONIULUI COLEGIULUI CONSILIERILOR JURIDICI PRAHOVA

ART.34 Dizolvarea inseamna desfiintarea asociatiei si poate avea loc prin trei modalitati juridice:
a) de drept;
b) prin hotarare judecatoreasca, dupa caz;
c) prin hotararea adunarii generale a asociatiei.
ART.35 Dizolvarea de plin drept are loc in urmatoarele situatii:
a) scaderea numarului membrilor sub minimum cerut de lege;
b) cand asociatia, din cauza de insolvabilitate, nu-si mai poate continua activitatea, fiind nevoita sa se lichideze.
ART.36 Dupa dizolvare, asociatia profesionala intra in lichidare. Aceasta se va face de catre lichidatori numiti de Consiliul colegiului sau de catre 2/3 din membrii asociatiei, dupa caz.
Lichidatorii vor respecta procedura de lichidare prevazuta de legea romana pentru persoanele juridice non-profit si in urma inventarului incheierii tuturor registrelor si a bilantului de lichidare, vor distribui patrimoniul conform prevederilor legale in vigoare.

CAPITOLUL IX
DISPOZITII FINALE SI TRANZITORII

ART.37 Din prezentul statut fac parte integranta PROCESUL VERBAL al ADUNARII CONSTITUTIVE si ACTUL CONSTITUTIV al asociatiei.
Statutul Asociatiei Profesionale COLEGIUL CONSILIERILOR JURIDICI PRAHOVA a fost adoptat in adunarea Generala Constitutiva din data de 09 ianuarie 2004 de catre membrii fondatori  inscrisi in Actul Constitutiv si semnatari ai prezentului statut.
ART.38 Adunarea Generala a Asociatiei imputerniceste pe consilier juridic BLUMER PETRUTA sa desfasoare procedura de dobandire a personalitatii juridice si sa autentifice actele constitutive ale asociatiei.

Membrii fondatori:
Costache Silviu
Zaharachescu Alexandru
Cimuka Florentina
Tanjala Lucian
Tesu Gabriela
Gaborfi Luminita
Chirita Otilia
Dobre Manuela